Apartamenty Artis

ul. Witkiewicza 18
34-500 Zakopane

+48 601 567 157
zakopane-artis@wp.pl

Polityka prywatności i plików Cookies

 1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do użytkowników korzystających z witryny internetowej dostępnej w domenie www.zakopane-artis.pl (zwanej dalej „Witryną internetową”)’ i określa rodzaj, zakres oraz sposoby korzystania z danych osobowych. Polityka ma charakter informacyjny.
 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od osób korzystających z Witryny internetowej jest Krystian Urbański prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą CRISTIANO Krystian Urbański pod adresem: ul. Aliny Fedorowicz 296/37, 21-500 Biała Podlaska, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministerstwo Rozwoju, NIP: 537-262-81-05, REGON 061713215, nr tel. kontaktowego +48 601 567 157 (opłata za połączenie wg taryfy operatora z usług którego korzysta użytkownik Witryny internetowej), e-mail: zakopane-artis@wp.pl, zwany dalej jako „Administrator danych osobowych”.  
 3. Użytkownik kontaktując się z Administratorem danych osobowych (mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt na Witrynie internetowej) - przekazuje swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania z Witryny internetowej). 
 4. Cele i czynności przetwarzania danych osobowych:  kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, czy też korzystając z formularza kontaktowego udostępnionego w zakładce Kontakt na Witrynie internetowej, użytkownik przekazuje Administratorowi danych osobowych swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, swoje imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego, ewentualnie także adres, nazwę firmy, adres prowadzenia działalności, NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby Administrator danych osobowych mógł nawiązać kontakt z użytkownikiem w celu rezerwacji wybranego przez użytkownika apartamentu, po weryfikacji jego dostępności na Witrynie internetowej. Dane użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Administratorem danych osobowych, na podstawie czynności żądanych i zainicjowanych przez użytkownika, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1. lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, Administrator danych osobowych nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy korespondencja zostanie usunięta. Użytkownik ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem danych osobowych (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagania się jej usunięcia, chyba że archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora danych osobowych, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony użytkownika Witryny internetowej.
 5. Administrator danych osobowych może także wykorzystywać dane osobowe użytkownika Witryny internetowej w celu realizacji przez innych ciążących na Administratorze danych osobowych, np. w celu dochodzenia roszczeń wynikających z umów najmu krótkoterminowego apartamentów prezentowanych na Witrynie internetowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń określone w przepisach prawa. 
 6. Administrator danych osobowych informuje, że użytkownik Witryny internetowej ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych osobowych użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 Rozporządzenia RODO. Dane użytkowników Witryny internetowej nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Administrator danych osobowych niniejszym informuje także, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników Witryny internetowej, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami (np. organów ścigania).
 8. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez użytkownika w sposób zgodny z zakresem udzielonego zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem, gwarantując także poufność wszelkich przekazanych mu  danych osobowych. Administrator danych osobowych zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazanych mu przez użytkownika.
 9. Dane osobowe udostępnione Administratorowi nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem banków obsługujących płatności, czy firmy księgowej. Wszystkie podmioty, którym Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 10. Witryna internetowa zawiera linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych (np. Facebook), zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Witryny internetowej oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność. 
 11. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana funkcjonalności dostępnych na Witrynie internetowej). W przypadku wprowadzenia zmian, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian - odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na Witrynie internetowej. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych osobowych. 
 12. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Witryny internetowej. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki, żądaniem udostępnienia informacji o użytkowniku, informacji jakie na dane na temat użytkownika, Witryny internetowej posiada Administrator danych osobowych oraz w jakich  celach je przetwarza -  użytkownik proszony jest o kontakt z Administratorem danych osobowych mailowo: zakopane-artis@wp.pl  lub telefonicznie: +48 601 567 157.